ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1587467
Page Views 4385007
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ข้อมูลทั่วไป

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2481 ที่ตั้ง เลขที่ 372 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   เนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
         ประวัติ เดิมนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  เรียนรวมอยู่กับโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้นักเรียนหญิงเรียนแยกกับ
นักเรียนชาย จึงได้มีการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิขึ้น สมัยที่นายวงศ์ธวัชชัย พุกประยูร ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9,041 บาท และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2481 โดยหลวงอุบลศักดิ์ประชาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และนางญาณี (ชื้น) บุณยินทุ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม 5 ห้องเรียน  จากนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนได้รับรางวัลพระราชทาน  3  ปี  คือ  ปีพุทธศักราช 2526  ปีพุทธศักราช  2528  ในสมัยนางจรรยา  
เกษโพนทอง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และในปีพุทธศักราช  2540  ในสมัยนางทัศนีย์  บุษปวัต  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ในปีการศึกษา  2547  โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร  Mini  English  Program (MEP)  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1) 1  ห้องเรียน  และในปีการศึกษา  2550  เปิดทำการสอนหลักสูตร  Intensive  English  Program  (IEP)  3  ห้องเรียน (กลุ่มภาษา 1 ห้องเรียน  กลุ่มวิทยาศาสตร์  2  ห้องเรียน)
         ปัจจุบันโรงเรียนสตรีชัยภูมิเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-ม.3)  เป็นนักเรียนหญิงล้วน  ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-ม.6)  เป็นแบบสหศึกษา  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียน  72  ห้อง  เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  36  ห้อง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  36  ห้อง  (12-12-12/12-12-12)  และมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World  Class  Standard  School)  โดยมี นายสมชาย คำพิทักษ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน