ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1587494
Page Views 4385036
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา

 
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป  และเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ
2. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดทำโครงงานเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันกับนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายหรือนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ
4. ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้  ผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบต่อสังคม  เป็นพลเมืองดีและค่านิยมที่พึงประสงค์  ร้อยละ  99
6. ผู้เรียนมีความตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีไทย  และความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ
7. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
8. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพ  มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อนวัตกรรม  ICT  เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
9. โรงเรียนมีกลุ่มงานส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการวิจัย
10. มีระบบบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
11. นำระบบ  ICT  มาใช้ในการบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง