ข้อมูลครูและข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

นักเรียน จำนวน 3,198 คน
ครู จำนวน 148  คน
พนักงานราชการ จำนวน คน
ครูอัตราจ้างไทย จำนวน 24  คน
ครูชาวต่างชาติ จำนวน 8 คน
นักการภารโรง จำนวน 4 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18  คน