การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525767
Page Views 4204531
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
                                                                                               นายวิจิตร ชิณศรี 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นายสุริวัฒน์   ชุ่มนาเสียว
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงิน
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นางสาวธัญพร   เกิดศิริ
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นางธัญธร  ชัยเนตร
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสารบัญ
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นางกัลยาณี   ฝาชัยภูมิ
ครู ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นางสางกฤติมา โชคโชติวัต
ครู ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
                                                                นางสาวประภาพร ศรีขวาพา 
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นาวนภัสวรรณ ทาจันทร์
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่งานสาบรรณ
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นางประนอม   พรหมมณี
ลูกจ้างประจำ