กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

นายเอกชน อุดมวงค์ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มงานอำนวยการบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสำเริง  วงศ์ยะลา
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน