ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1587507
Page Views 4385049
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายเอกชน อุดมวงค์ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางผุสดี   บำเพ็ญเพียร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางนพวัลย์  อุดมตะคุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชน  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายจิระชัย รังสิยานนท์ 
หัวหน้าคณะพวงชมพู(สีชมพู)
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายเอกชัย บัวรอด
หัวหน้างานระดับชั้น/หัวหน้างานคณะสี
หัวหน้าคณะการเวก(สีเขียว) 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายชรินทร์ มาบจะบก
รองหัวหน้างานระดับชั้น/รองหัวหน้างานคณะสี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์
หัวหน้าคณะกุหลาบแดง(สีแดง)  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
หัวหน้าคณะพยับหมอก(สีฟ้า) 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางผานิต   ตั้งใจ
หัวหน้าคณะนิลุบล(สีน้ำเงิน)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 นายอิศรา พบแก้ว

หัวหน้าคณะปาริชาต(สีแสด)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 นางเลอลักษณ์ เจริญ

หัวหน้าคณะนนทรี(สีน้ำตาล)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 นางสาวยุพาพร ศรีโยธา

เลขากลุ่มงานอำนวยการบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
เลขากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 นางสาวณฐพร  เมาเม
ผู้ช่วยเลขากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางกนกลักษณ์ จันทศร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายสุรัติ ศรีชำนาญ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางจตุพร ชาดง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายธิติพงษ์ สีขาว
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6