กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเอกชน อุดมวงค์ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสำเริง  วงศ์ยะลา

หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางจตุพร  ชาดง
หัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชน  

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเอกชัย  บัวรอด

หัวหน้างานส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เลขากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน