กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายเอกชน อุดมวงค์ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางผุสดี   บำเพ็ญเพียร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางนพวัลย์  อุดมตะคุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชน  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายจิระชัย รังสิยานนท์ 
หัวหน้าคณะพวงชมพู(สีชมพู)
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายเอกชัย บัวรอด
หัวหน้างานระดับชั้น/หัวหน้างานคณะสี
หัวหน้าคณะการเวก(สีเขียว) 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายชรินทร์ มาบจะบก
รองหัวหน้างานระดับชั้น/รองหัวหน้างานคณะสี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์
หัวหน้าคณะกุหลาบแดง(สีแดง)  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
หัวหน้าคณะพยับหมอก(สีฟ้า) 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางผานิต   ตั้งใจ
หัวหน้าคณะนิลุบล(สีน้ำเงิน)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 นายอิศรา พบแก้ว

หัวหน้าคณะปาริชาต(สีแสด)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 นางเลอลักษณ์ เจริญ

หัวหน้าคณะนนทรี(สีน้ำตาล)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 นางสาวยุพาพร ศรีโยธา

เลขากลุ่มงานอำนวยการบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
เลขากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 นางสาวณฐพร  เมาเม
ผู้ช่วยเลขากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางกนกลักษณ์ จันทศร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายสุรัติ ศรีชำนาญ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางจตุพร ชาดง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายธิติพงษ์ สีขาว
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6