การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525751
Page Views 4204515
งานพัสดุโรงเรียน
นายบุญเพ็ง ทาท่าหว้า
หัวงานพัสดุโรงเรียน
นางสหทัยา ฉวีชัย
นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ
นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม
นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
นายเศรษฐศักดิ์ เชยชัยชัยภูมิ