การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525739
Page Views 4204503
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
นายมนัส ศรีเฉลิม
ประธานกรรมการ
นางผาณิต ตั้งใจ
รองประธานกรรมการ
นางสาววรรณภา เกิดศิริ
กรรมการ
นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
กรรมการ
นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม
กรรมการ
นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
กรรมการ
นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
กรรมการ
นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
กรรมการ
นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว
กรรมการ
นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน
กรรมการ
นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
กรรมการ
นางกันยนา ภักดีนอก
กรรมการ
นางสาวสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง
กรรมการ
นางสาววาสิตา นุยจันทึก
กรรมการ
นายวิทวัส ชัยสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
นายเอกสิทธิ ประครองศรี
กรรมการและเลขานุการ