การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525745
Page Views 4204509
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ

นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางพิมพ์ภรณ์ คงนาวัง
นางพิมพ์ภรณ์ คงนาวัง
นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
นางวีระยา โชติประยูร
นางวีระยา โชติประยูร
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายธิติพงษ์ สีขาว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางสาวพัชรพรรณ ประสานเนตร
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางวรรณา  กำลังทรัพย์
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางสาวจุฑารัตน์   แควภูเขียว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางสาววรรณภา   เกิดศิริ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายอมรินทร์  แก่งสันเทียะ 
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายธีรเดช ทวิลหวัง
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางสาวอุดมศิลป์  เกื้อหนุน