การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525762
Page Views 4204526
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ประธานกรรมการ
นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
รองประธานกรรมการ
นางผาณิต ตั้งใจ
นางผาณิต ตั้งใจ
กรรมการ
นางนิภาจิตร บัวรอด
นางนิภาจิตร บัวรอด
กรรมการ
นางเพชรา ถิ่นชีลอง
นางเพชรา ถิ่นชีลอง
กรรมการ
นางสาวประนอม จงจิตต์
นางสาวประนอม จงจิตต์
กรรมการ
นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
กรรมการ
นายสมควร ลีโนนอด
นายสมควร ลีโนนอด
กรรมการ
นายมนัส ศรีเฉลิม
นายมนัส ศรีเฉลิม
กรรมการ
นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
กรรมการ
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
กรรมการ
นายต่อเกียรติ ตอสกุล
นายต่อเกียรติ  ตอสกุล
กรรมการและเลขานุการ