ข้อมูลครูและข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
 
นักเรียน จำนวน 3,171  คน
ครู จำนวน 157  คน
พนักงานราชการ จำนวน คน
ครูอัตราจ้างไทย จำนวน 19  คน
ครูชาวต่างชาติ จำนวน 8  คน
นักการภารโรง จำนวน 3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18  คน