ข้อมูลครูและข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

นักเรียน จำนวน 3,064  คน

ครู จำนวน 155  คน

พนักงานราชการ จำนวน 3  คน

ครูอัตราจ้างไทย จำนวน คน

ครูชาวต่างชาติ จำนวน 8  คน

นักการภารโรง จำนวน 2  คน

ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15  คน