งานแผนงานโรงเรียน
นางสาวประนอม จงจิตต์
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน
นายต่อเกียรติ ตอสกุล
เจ้าหน้าที่งานแผนงานโรงเรียน
นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน
เลขานุการงานแผนงานโรงเรียน