งานแผนงานโรงเรียน
นางสาวประนอม   จงจิตต์
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน
นายต่อเกียรติ   ตอสกุล
เจ้าหน้าที่งานแผนงานโรงเรียน
นางสาวปิยะลักษณ์   ชูสอน
เลขานุการงานแผนงานโรงเรียน