งานทะเบียนวัดผล
นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
นายสมจิตต์ ทรัพย์ศิริ
รองหัวหน้างานทะเบียนวัดผล
นางจำนงจิตร รัตนวิจารณ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
นายวิบูลย์ รัตนวิจารณ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
นางวารุณี อิทรบำรุง
เลขานุการงานทะเบียนวัดผล
นางมัทนา พองชัยภูมิ

ผู้ช่วยเลขานุการงานทะเบียนวัดผล

นางสาววรรณิสา เทศกำจร