งานพัสดุโรงเรียน
นายบุญเพ็ง ทาท่าหว้า
หัวงานพัสดุโรงเรียน
นางสหทัยา ฉวีชัย
นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ
นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม
นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
นายนคร แสงทอง
นายพุฒินันท์ อุตสาหพานิช