งานพัสดุโรงเรียน
นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
หัวงานพัสดุโรงเรียน
นางสหทัยา ฉวีชัย
นายนคร แสงทอง
นายพุฒินันท์ อุตสาหพานิช
นางจิตติมา เตมินทร์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาววรัญญา ประสานสาย