งานพัสดุโรงเรียน
งานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสหัทยา  ฉวีชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายนคร  แสงทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางจิตติมา  เตมินทร์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวพัชรา  รอดเวียง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายพุฒินันท์  อุตสาหพานิช
เจ้าหน้าที่พัสดุ