งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ

นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางพิมพ์ภรณ์ คงนาวัง
นางพิมพ์ภรณ์ คงนาวัง
นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายธิติพงษ์ สีขาว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางสาวพัชรพรรณ ประสานเนตร
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางวรรณา  กำลังทรัพย์
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางสาวจุฑารัตน์   แควภูเขียว
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางสาววรรณภา   เกิดศิริ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายอมรินทร์  แก่งสันเทียะ 
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นายธีรเดช ทวิลหวัง
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
นางสาวอุดมศิลป์  เกื้อหนุน