ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียสตรีชัยภูมิ
ข่าวม่วงเหลือง สานสายใยสายสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 699
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ58
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมSDQ58 Unkown Document ขนาดไฟล์ 484.58 KB 116
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 103
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.19 MB 108
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 110
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.12 MB 103
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 96
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 152
เอกสารหัวหน้าคณะสี
คณะสี2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.29 KB 64
คณะสี1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 56
คณะสี RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.33 KB 92
เอกสารหัวหน้าระดับ
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียนนาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.63 KB 70
หัวหน้าระดับ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.32 KB 67
หัวหน้าระดับ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.18 KB 60
เอกสารแผนงานโรงเรียน
แบบฟอร์มงานแผนงานปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 531.35 KB 98
บันทึกขอจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 107
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 92
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 17.81 KB 110
คู่มือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
คู่มือการใช้งานสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 61
ประกาศผล Pre - Satrichaiyaphum
ผลการสอบ Pre Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.5 KB 670
รายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.79 KB 690