ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียสตรีชัยภูมิ
ข่าวม่วงเหลือง สานสายใยสายสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 773
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์ม ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48
รายงานความก้าวหน้า
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ม.ต้น 2561 169
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ม.ปลาย 2561 188
คู่มือการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1022 KB 45
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ58
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมSDQ58 Unkown Document ขนาดไฟล์ 484.58 KB 151
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 152
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.19 MB 168
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 154
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.12 MB 131
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 142
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 199
เอกสารหัวหน้าคณะสี
คณะสี2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.29 KB 84
คณะสี1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 85
คณะสี RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.33 KB 119
เอกสารหัวหน้าระดับ
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียนนาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.63 KB 98
หัวหน้าระดับ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.32 KB 93
หัวหน้าระดับ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.18 KB 79
เอกสารแผนงานโรงเรียน
แบบฟอร์มงานแผนงานปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 531.35 KB 150
บันทึกขอจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 164
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 120
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 17.81 KB 159
คู่มือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
คู่มือการใช้งานสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 132
ประกาศผล Pre - Satrichaiyaphum
ผลการสอบ Pre Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.5 KB 754
รายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.79 KB 771
เอกสาร PLC
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 253.23 KB 140
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 252.96 KB 102
ประกาศ-PLC-กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 108.67 KB 115
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 16.16 KB 118