ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียสตรีชัยภูมิ
ข่าวม่วงเหลือง สานสายใยสายสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 49341
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มเบิกพัสดุ รร. Word Document ขนาดไฟล์ 32.17 KB 48329
แบบฟอร์ม ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48521
รายงานความก้าวหน้า
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 1 ม.ต้น 2563 49133
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 1 ม.ปลาย 2563 49154
คู่มือการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1022 KB 48671
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ58
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมSDQ58 Unkown Document ขนาดไฟล์ 484.58 KB 48577
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48598
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48599
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 48587
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48576
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 48578
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48668
เอกสารหัวหน้าคณะสี
คณะสี2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.29 KB 48471
คณะสี1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 48481
คณะสี RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.33 KB 48523
เอกสารหัวหน้าระดับ
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียนนาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.63 KB 48512
หัวหน้าระดับ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.32 KB 48499
หัวหน้าระดับ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.18 KB 48474
เอกสารแผนงานโรงเรียน
นผ.-09-บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินงานตามโครงการ1 Word Document ขนาดไฟล์ 23.76 KB 48349
นผ.-08-แบบสรุปงานตามโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.15 KB 48357
นผ.-07-แบบสรุปงานตามโครงการปีการศึกษา-1 Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 48358
นผ.-06-แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 82.54 KB 48381
นผ.-05-บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปีการศึกษา-1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 48368
นผ.-04-แบบสรุปงบประมาณโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 48348
นผ.-03-ข้อมูลรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ขอดำเนิการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.13 KB 48354
นผ.-02-แบบเขียนโครงการของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.68 KB 48350
นผ.-01-แบบเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.71 KB 48345
แบบฟอร์มงานแผนงานปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 531.35 KB 48632
บันทึกขอจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 49295
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 48533
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 17.81 KB 48585
คู่มือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
คู่มือการใช้งานสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48591
ประกาศผล Pre - Satrichaiyaphum
ผลการสอบ Pre Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.5 KB 49314
รายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.79 KB 49474
เอกสาร PLC
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 253.23 KB 48641
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 252.96 KB 48558
ประกาศ-PLC-กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 108.67 KB 48901
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 16.16 KB 48917
อื่นๆ
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.47 KB 48984
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.77 KB 51662
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมเนตรนารี-ยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.13 KB 50033
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.42 KB 48648
แบบฟอร์มแจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.54 KB 48370