ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียสตรีชัยภูมิ
ข่าวม่วงเหลือง สานสายใยสายสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 647
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ58
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 126
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 72
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.12 MB 78
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 86
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.19 MB 79
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 78
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมSDQ58 Unkown Document ขนาดไฟล์ 484.58 KB 92
เอกสารหัวหน้าคณะสี
คณะสี RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.33 KB 78
คณะสี1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 38
คณะสี2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.29 KB 44
เอกสารหัวหน้าระดับ
หัวหน้าระดับ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.18 KB 41
หัวหน้าระดับ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.32 KB 46
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียนนาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.63 KB 51
เอกสารแผนงานโรงเรียน
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 17.81 KB 91
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 74
บันทึกขอจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 77
แบบฟอร์มงานแผนงานปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 531.35 KB 62
คู่มือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
คู่มือการใช้งานสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 39
ประกาศผล Pre - Satrichaiyaphum
รายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.79 KB 607
ผลการสอบ Pre Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.5 KB 581