ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ & เปิดตัวโครงการธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมสวดมนต์หมู่
    วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม  “วันสวดมนต์หมู่” ประจำสัปดาห์  นำโดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์  สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีในงาน และมีผู้บริหาร และคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย เข้าร่วมประกอบพิธีในช่วงเช้า มีการจัดนักเรียนตัวแทนที่มีความสามารถ
ด้านการสวดมนต์หมู่ เป็นผู้นำกล่าวสวดมนต์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกการสืบสาน  ขนบธรรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย
และยังการแสดงออกถึงการเป็น พุทธศาสนิกชน ที่ดี ซึ่งได้ดำรงณ์ ดูแล รักษาซึ่งพุทธศาสนาต่อไป และจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ที่จะนำไปสอดแทรกด้วยคุณธรรม เพื่อให้ผู้เรียน พัฒนาความคิดและ คุณธรรมในสถานศึกษา เป็นเยาวชนที่ดีแก่สังคมต่อไป

      ธนาคารออมสิน สาขาห้าแยกโนนไฮ ร่วมกับ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้เปิดตัวโครงการธนาคารโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า GSB Digital  School Bank ซึ่งเป็น ยกระดับคุณภาพโรงเรียนตามนโนบายของรัฐบาล ในการเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลตามหลักยุทธศาสตร์ Social Banking เพื่อส่งเสริมสร้างวินัยการออมเงินให้กับนักเรียน

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,17:05   อ่าน 310 ครั้ง