คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
41/4 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2546 ปริญญาโท/กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ครูใหญ่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ อาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล