คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การแนะแนว วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2543 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พ.ค. 2523 -30 ก.ย. 2529 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ครู2
1 ต.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2534 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2538 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
1 ต.ค. 2538 - 3 ก.ค. 2543 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
4 ก.ค. 2543 - 24 มิ.ย. 2545 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
25 มิ.ย. 2545 - 30 ก.ย. 2545 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม อาจารย์ใหญ่
1 ต.ค. 2545 - 31 มี.ค. 2549 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 เม.ย. 2549 - 9 พ.ค. 2549 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ)
10 พ.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2550 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ)
1 ธ.ค. 2550 - 10 ต.ค. 2556 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จ. ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ)
11 ต.ค. 2556 - ปัจุจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล