กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0994537888
อีเมล์ : ked_24@live.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี / คบ. สถาบันราชภัฎมหาสารคาม / คอมพิวเตอร์ศึกษา
2557 ปริญญาโท / ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24 มีนาคม 2552 - 23 มีนาคม 2554 โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร ครูผู้ช่วย
24 มีนาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร ครู
1 สิงหาคม 2555 - 29 กันยายน 2558 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
30 กันยายน 2558 - 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู ชำนาญการ
4 กรกฎาคม 2560-ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู ชำนาญกการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล