กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจตุพร ชาดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9468359
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 โภชนาการชุมชน (ค.ศบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2547 หลักสูตรและการสอน (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8 มี.ค. 2536 - 28 ก.พ. 2542 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1
1 มี.ค. 2542 - 14 ม.ค. 2544 โรงเรียนสระพังวิทยาคม อาจารย์ 1
15 ม.ค. 2544 - 29 มิ.ย. 2546 โรงเรียนละหาญเจริญวิทยา อาจารย์ 1
30 มิ.ย. 2546 - 30 มี.ค. 2547 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2547 - 31 เม.ย. 2549 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา อาจารย์ 2
1 เม.ย. 2549 - 6 ม.ค. 2551 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ครูชำนาญการ
7 ม.ค. 2551 - 29 ก.ย. 2552 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ครูชำนาญการ
30 ก.ย. 2552 - ธ.ค. 2554 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ครูชำนาญการพิเศษ
ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล