กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา โภคาแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2213244
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ภาษาไทย (ค.บ.) สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
23 มิ.ย. 2552 - 22 มิ.ย. 2554 โรงเรียนสระแก้ว ครูผู้ช่วย
23 มิ.ย. 2554 - 31 ก.ค. 2555 โรงเรียนสระแก้ว ครู
1 ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล