กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร กลิ่นมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0638223
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 คณิตศาสตร์ (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2543 หลักสูตรและการสอน (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พ.ค. 2523 - 30 มี.ค. 2527 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครู 2
30 มี.ค.2527 - 30 เม.ย. 2527 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อาจารย์ 1
1 พ.ค. 2527 - 14 มี.ค. 2541 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาจารย์ 2
15 มี.ค. 2541 -23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 31 เม.ย. 2553 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครูชำนาญการ
1 เม.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2554 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
1 ต.ค. 2554 -ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล