กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8739789
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
2552 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 ธ.ค. 2548 - 26 ธ.ค. 2550 โรงเรียนบ้านห้วยหัน จ.ชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
27 ธ.ค. 2550 - 31 ก.ค. 2555 โรงเรียนบ้านห้วยหัน จ.ชัยภูมิ ครู คศ.1
1 ส.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู คศ.1
1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล