กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5781209
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาคหกรรมทั่วไป วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ค. 2537 - 23 ธ.ค.2547 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 30 มี.ค. 2552 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม จ.นครราชสีมา ครูชำนาญการ
31 มี.ค. 2552 - 31 ก.ค. 2555 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม จ.นครราชสีมา ครูชำนาญการพิเศษ
1 ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล