กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2609385
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 มี.ค. 2552 - 19 มี.ค. 2554 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ครูผู้ช่วย
20 มี.ค. 2554 - 4 ก.ย. 2555 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ครู
5 ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล