กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์-เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9535686
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 มี.ค. 2552 - 15 มี.ค. 2554 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ครูผู้ช่วย
16 มี.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ครู
1 ต.ค. 2555 - ปัจจับัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล