กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธิติพงษ์ สีขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5951484
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2554 การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พ.ค. 2544 - 22 ธ.ค. 2547 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อาจารย์ 1
23 ธ.ค. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 18 ก.ย. 2554 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ครู
19 ก.ย. 2554 - 29 ค.ต. 2556 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ครูชำนาญการ
30 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล