กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเกรียงไกร จำนงชอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8446569
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2555 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24 ก.ค. 2549 - 23 ก.ค. 2551 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ครูผู้ช่วย
24 ก.ค. 2551 - 30 เม.ย. 2553 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ครู
1 พ.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ครู
1 ต.ค. 2555 - 27 ม.ค 2557 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ครูชำนาญการ
28 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล