กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวลิดา ชาวนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3776164
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
2546 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลันนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 ธ.ค. 2540 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 1 พ.ค. 2548 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครู
2 พ.ค. 2548 - 31 ต.ค. 2551 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ครู
1 พ.ย. 2551 - 8 ส.ค. 2556 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จ.ชัยภูมิ ครูชำนาญการ
9 ม.ค. 2556 - 27 ต.ค. 2556 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จ.ชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
28 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล