งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางดวงสมร คะณาเนปะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2601135
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูมหาสารคาม
2537 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2553 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกหลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ย. 2530 - 30 ก.ย. 2532 โรงเรียนโป่งนกพิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2540 โรงเรียนหนองกวาดวัฒนา จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2540 - 31 มี.ค. 2546 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล