งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5821261
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลปไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2536 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2547 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 ธ.ค. 2532 - 14 พ.ย. 2536 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร อาจารย์ 1
15 พ.ย. 2536 - 30 ก.ย. 2538 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2538 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล