งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสหัทยา ฉวีชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7181948
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 พ.ย. 2526 - 14 พ.ย.2529 โรงเรียนครบุรี จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1
15 พ.ย.2529 - 30 เม.ย. 2532 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1
1 พ.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2534 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค 2534 - 30 มิ.ย. 2537 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
1 ก.ค. 2537 - 23 ธ.ค.2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 29 ก.ย. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
30 ก.ย. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล