งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวีระยา โชติประยูร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2638211
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26 พ.ค.2523 - 31 ธ.ค. 2531 โรงเรียนคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ม.ค. 2532 - 14 มิ.ย. 2537 โรงเรียนคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
15 มิ.ย. 2537 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 19 ธ.ค. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
20 ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล