กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางยุวดี จอกสถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.4(3)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3657100
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 มิ.ย. 2524 - 30 ก.ย. 2532 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2532 - 6 ก.ค. 2546 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
7 ก.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2546 สพท.ชัยภูมิเขต1
1 ต.ค. 2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
1 ก.พ. 2549 - 15 มี.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
16 มี.ค. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล