กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุพร ตอพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8625982
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พ.ค. 2524 - 31 ธ.ค. 2530 โรงเรียนคอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ม.ค. 2531 - 31 มี.ค. 2533 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2533 - 7 ม.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
8 ม.ค. 2547 - 31 มี.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 3
1 เม.ย. 2549 - ปัจุจบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล