กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิสิทธิ์ ภาษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6275606
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 วิิทยาศาสตร์ (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาสารคาม
2531 การสอนวิทยาศาสตร์ (ศศ.ม.) วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พ.ค. 2526 - 14 มี.ค. 2537 โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1
15 มี.ค. 2537 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 29 ก.ย. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
30 ก.ย. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล