กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกัลยาณี ฝาชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3026372
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 เม.ย. 2528 - 30 ก.ย. 2529 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ครู1
1 ต.ค. 2529 - 30 เม.ย. 2531 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ครู2
1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2538 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์1
1 ต.ค. 2538 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล