กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบุญเพ็ง ทาท่าหว้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 (2)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5196594
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 ม.ค. 2522 - 30 มี.ค. 2526 โรงเรียนท่านางแมววิทยาคม จ.ขอนแก่น ครู2
31 มี.ค 2526 - 30 เม.ย. 2527 โรงเรียนท่านางแมววิทยาคม จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1
1 พ.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2536 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2536 - 31 มี.ค. 2545 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาจารย์ 2
1 ก.พ. 2545 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล