กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปทุมมา ล้นเหลือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.4 (3)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3931894
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
6 ก.ค. 2521 - 30 ม.ค. 2524 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู 2
31 ม.ค. 2524 - 30 มี.ค. 2533 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2533 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 มี.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 29 ก.ย. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
30 ก.ย. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล