กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสารภี สืบนุการวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(2)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7601167
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 การจัดการทั่วไป (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พ.ค. 2523 - 21 พ.ค. 2525 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครู 2
22 พ.ค. 2525 - 29 ก.ย. 2526 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อาจารย์ 1
30 ก.ย. 2526 - 31 ก.ค. 2528 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ส.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2533 โรงเรียนภูเขียว อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2533 - 14 ส.ค. 2540 โรงเรียนภูเขียว อาจารย์ 2
15 ส.ส.ค 2540 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 มี.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล