กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมานิตา สมรรถชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9764779
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
7 พ.ค. 2527 - 4 ส.ค. 2530 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.อุดรธานี ครู2
5 ส.ค. 2530 - 30 พ.ย. 2536 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.อุดรธานี อาจารย์ 1
1 ธ.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2537 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2557 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 28 พ.ค. 2549 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ครูชำนาญการ
29 พ.ค. 2549 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล