กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ พรสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2587632
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตร วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17 ก.ย. 2524 - 31 มี.ค. 2533 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2533 - 6 ก.ค. 2546 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
7 ก.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2546 สพท.ชัยภูมิเขต1
1 ต.ค. 2546 - 29 ก.ย. 2545 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
30 ก.ย. 2545 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 3
24 ธ.ค. 2547 - 31 มี.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 เม.ย. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล