กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอิศรา พบแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3024944
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 เกษตร (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 พ.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2539 โรงเรียนราชประชาสมาลัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2539 - 30 พ.ย. 2540 โรงเรียนราชประชาสมาลัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก อาจารย์ 2
1 ธ.ค. 2540 - 26 ก.ค. 2543 โรงเรียนชีลองวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
27 ก.ค. 2543 - 9 พ.ย. 2546 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาจารย์ 2
10 พ.ย. 2546 -23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 30 มี.ค. 2549 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครู
1 เม.ย. 2549 - 31 มี.ค. 2551 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครูชำนาญการ
1 เม.ย. 2551 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
15 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล