กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมัทนา พองชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(2)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9998681
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 ก.ค. 2523 - 30 มี.ค. 2526 โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ ครู2
31 มี.ค. 2526 - 31 ก.ค. 2528 โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ส.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2532 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2532 - 6 ก.ค. 2546 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
7 ก.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2546 สพท.ชัยภูมิเขต1
1 ต.ค. 2546 -31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล