กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนพวัลย์ อุดมตะคุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8263272
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ภาษาไทย (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2522 - 30 มี.ค. 2526 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ครู 2
31 มี.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2533 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 9.8. 2533 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 30 มี.ค. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
30 มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล