กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1004290
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ภาษาไทย (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พ.ค. 2523 - 31 ธ.ค. 2527 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ครู 2
1 ม.ค. 2528 - 30 มี.ค. 2528 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู 2
31 มี.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2535 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2535 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 28 ม.ค. 2553 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
29 ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล