กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเชษฐา เรืองพีระกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8449699
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พ.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2529 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2529 - 31 ธ.ค. 2538 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาจารย์ 1
1 ม.ค. 2539 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ครู
1 ก.พ. 2549 - 30 มี.ค. 2551 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ครูชำนาญการ
31 มี.ค. 2551 - 15 มี.ค. 2553 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ครูชำนาญการพิเศษ
16 มี.ค. 2533 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล