กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชรินทร์ มาบจะบก
ตำแหน่ง : ครู คศ.4 (3)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2631448
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ชีววิทยา - คณิตศาสตร์ (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2554 หลักสูตรและการสอน (ศ.ม.) มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 ม.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2534 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2534 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 28 ก.ย. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
29 ก.ย. 2551 - 31 มี.ค. 2556 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
29 ก.ย. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล