กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวสุ จอกสถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2515652
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 คณิตศาาสตร์ (ค.บ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2546 วิจัยและประเมินผลการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พ.ค. 2524 - 26 พ.ย. 2527 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู 2
27 พ.ย. 2527 -30 ก.ย. 2535 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2535 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 -30 มี.ค. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
31 มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล