กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกุสุมา ชำนาญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.4 (3)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนคณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7602502
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531 การสอนคณิตศาสตร์ ((ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 พ.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2533 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2533 - 13 ต.ค. 2540 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
14 ต.ค. 2540 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 3
24 ธ.ค. 2547 - 31 มี.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 เม.ย. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล