กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางโศภิต แตงชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0140560
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานครฯ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 ส.ค. 2531 - 14 พ.ค. 2534 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา จ.สุรินทร์ อาจารย์ 1
15 พ.ค. 2534 - 31 ก.ค. 2539 โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส อาจารย์ 1
1 ส.ค. 2539 - 1 ต.ค. 2539 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
2 ต.ค. 2539 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 10 เม.ย. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
11 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล